Salmon

Grilled Salmon

10.5€

Smoked salmon

7,90€
Lambi, Kos, Greece